Algemene Voorwaarden Best In Beeld

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Best In Beeld
en zijn opdrachtgevers.
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Best In Beeld bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt
van derden.
c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offertes en aanbiedingen

a. Alle offertes en aanbiedingen van Best In Beeld zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor twee maanden.
Best In Beeld kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
b. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

3. Uitvoering van de overeenkomst

a. Best In Beeld spant zich in zijn dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen van Best In Beeld
zijn echter indicatief.
b. Het is Best In Beeld toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.
c. De opdrachtgever is gehouden de door Best In Beeld verzochte c.q. benodigde informatie tijdig te verstrekken, alsmede dat
de verstrekte informatie volledig en correct is.
d. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en voldoende medewerkers beschikbaar te hebben tijdens
de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst.
e. De opdrachtgever dient bij opdrachten die uitgevoerd worden op locatie van de opdrachtgever, op verzoek van Best In Beeld,
de gewenste voorzieningen zoals onder andere een eigen werkplek, parkeergelegenheid en goedwerkende telecommunicatievoorzieningen beschikbaar
te stellen.
f. Wordt aan de voorgaande leden door de opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft Best In Beeld het recht om
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de opdrachtgever in rekening
te brengen.

4. Derden

Best In Beeld is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de
opdrachtgever te aanvaarden.

5. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Best In Beeld is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Best In Beeld
ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Best In Beeld door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan
is de aansprakelijkheid van Best In Beeld beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, ingeval
van een duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag over een periode van 3 maanden. Te allen tijde is de
aansprakelijkheid van de Best In Beeld beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.
b. Best In Beeld is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.

6. Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsstoornis, onverwachts vervallen van de gereserveerde locatie, plotselinge
arbeidsongeschiktheid, transportmoeilijkheden, staking, uitsluiting, de gevolgen van natuurgeweld, maatregelen
voortvloeiende uit mobilisatie, epidemieën, oorlogsdaden e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de fabrikant bij wie Best In Beeld eventuele diensten betrekt of een gevolg zijn van de door de fabrikant genomen maatregelen.

7. Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot scripts, content, adviezen en producten berusten bij Best in Beeld. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

8. Tarieven, kosten en betaling

a. De betalingtermijn is 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De reis- en verblijfkosten, eventuele apparatuur huurkosten en eventuele licentiekosten of stockmateriaal zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen.
c. De reiskosten bedragen € 0,45 per kilometer.
d. De kosten van derden die Best In Beeld ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend
tegen overlegging van nota’s.
e. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim
is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
f. Alle kosten die door Best In Beeld moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor
rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Opdrachtgever
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.
g. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen.

9. Wijziging en annulering

a. Tot 10 dagen voor de startdatum van de opdracht kan de opdrachtgever een verzoek aan Best In Beeld doen tot wijziging van de geplande startdatum. Best In Beeld kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
b. Het verzoek tot wijziging van de startdatum dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
c. Annulering van de opdracht kan tot 15 werkdagen voor de aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijke anders is overeen-gekomen. Het verzoek tot annulering dient per aangetekende post en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
d. Indien het verzoek tot wijziging van de startdatum of de annulering van de opdracht niet tijdig en/of correct is gedaan, zul-len de volledige kosten van de opdracht in rekening worden gebracht.
e. Wel zijn te allen tijde de kosten die Best In Beeld aan derden heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.
f. Best In Beeld heeft het recht om, op grond van voor zijn moverende redenen, de opdracht te annuleren, in welke geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van Best In Beeld betrekking heeft.

10. Opschorting van de overeenkomst

a. Best In Beeld is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
d. Indien Best In Beeld door het opschorten van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de opdrachtgever.
e. Best In Beeld is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

11. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.
b. Overeenkomsten van onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een opzegging per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
c. Best In Beeld heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
– de opdrachtgever in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de opdrachtgever verkeert in sur-seance van betaling;
– zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien na-koming in redelijkheid niet van Best In Beeld kan worden gevergd;
d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Best In Beeld op de opdrachtgever direct opeisbaar.

12. Geheimhouding

a. Best In Beeld is verplicht de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegen-over derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
b. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best In Beeld aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Best In Beeld.

13. Concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Best In Beeld of door Best In Beeld ingeschakelde derden, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook te werk te stellen c.q. met deze daarover te onderhandelen zonder voorafgaand overleg met Best In Beeld.

14. Toepasselijk recht geschilbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen Best In Beeld en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ge-schillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag; niettemin behoudt Best In Beeld zich het recht voor om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

15. Overige bepalingen

a. Best In Beeld is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.
b. Best In Beeld heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdracht-gever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een be-paling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 24487608.

 

Algemene voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op: 09-03-2021

cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt. Meer informatie.